Phỏng vấn Marc A. Hayek, người bảo vệ cho sự thống nhất giữa các thương hiệu
Phỏng vấn Marc A. Hayek, người bảo vệ cho sự thống nhất giữa các thương hiệu

Phỏng vấn Marc A. Hayek, người bảo vệ cho sự thống nhất giữa các thương hiệu

31/01/2016  |   59 Lượt xem
Cuộc trao đổi với Marc Hayek về cách thức quản lý cân bằng và tinh tế các thương hiệu Blancpain, Breguet và Jaquet Droz của tập đoàn Swatch Group

Marc A. Hayek

One thing that stands out with the 2015 Blancpain collection is the sheer breadth of inspiration, from the very technical to the very artistic. How important is it for you for Blancpain to cover such different fields?

Một điểm nổi bật trong bộ sưu tập đồng hồ năm 2015 của Blancpain là nguồn cảm hứng rộng khắp, từ những chiếc thuần túy kỹ thuật cho tới những chiếc đậm chất nghệ thuật. Sự đa dạng này có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với cá nhân ông và với thương hiệu Blancpain nói chung?  

The core of the collection remains the classic Villeret line and the artistic crafts collections are also in our DNA, but looking back to the 20th century Blancpain had always focused on one particular type of watch. From the 1950s to the middle of the 1970s, for example, the brand produced almost exclusively sports models such as the Fifty Fathoms and Air Command models (alongside its movement deliveries of course) and there were no classical models. From the 1980s to the mid-1990s, on the other hand, the models were only classical in style and nobody would have dreamt of mentioning sports watches.

Cốt lõi của bộ sưu tập vẫn là dòng sản phẩm cổ điển Villeret và các bộ sưu tập thủ công nghệ thuật vẫn nằm trong DNA của chúng tôi, nhưng khi nhìn lại thế kỷ 20 Blancpain đã luôn chỉ tập trung vào một loại đồng hồ nhất định. Ví dụ từ thập niên 1950 cho đến giữa thập niên 1970, thương hiệu này hầu như chỉ sản xuất duy nhất các mẫu đồng hồ thể thao như Fifty Fathoms và Air Command (đương nhiên là cũng đi theo phong trào khi đó) và không hề có mẫu cổ điển nào. Nhưng mặt khác từ thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990, các mẫu đồng hồ chỉ theo phong cách cổ điển và không ai mơ tới những chiếc đồng hồ thể thao. 

I followed these developments and I have to say that none of them are any more or less Blancpain. The Fifty Fathoms is as much a part of our heritage as the Villeret collection is. I wanted to bring all this together because it is all part of the brand. But I also want the individual collections to keep their identity, with the sporty models being 100% sporty and the classical models 100% classical.

Tôi đã đi theo những sự phát triển này và tôi phải nói rằng không có bất kỳ dòng sản phẩm riêng rẽ nào là đại diện cho Blancpain. Chiếc Fifty Fathoms cũng như bộ sưu tập Villeret đều là một phần trong di sản của công ty chúng tôi. Tôi muốn gom tất cả chúng lại cùng nhau vì chúng đều thuộc thương hiệu này. Nhưng tôi cũng muốn từng dòng sản phẩm riêng lẻ giữ được bản sắc của mình, với những chiếc đồng hồ thể thao phải mang phong cách thể thao 100% còn những chiếc đồng hồ kinh điển thì mang phong cách cổ điển hoàn toàn.

Blancpain L-Evolution Tourbillon Carrousel

Theo Marc Hayek, chiếc đồng hồ thể thao đậm chất kỹ thuật L-Evolution Tourbillon Carrousel mới ra mắt này mang đặc tính Blancpain 100% © Blancpain

Equally, there is a complementarity between the diversity at Blancpain and the more purely horological approach at Breguet and the artistic direction at Jaquet Droz…

Công bằng mà nói thì có sự bổ khuyết lẫn nhau giữa sự đa dạng của thương hiệu Blancpain với nghệ thuật chế tác đồng hồ thuần khiết của Breguet và thiên hướng nghệ thuật của Jaquet Droz…  

Yes, this is important. Each brand should stay within its own universe and the teams are so well integrated because they know they have this security. They interact a lot and feed off each other’s ideas without them necessarily being influenced by them. In my five years in charge of the three brands I have never had to step in to say that a product proposed by one of the brands would be more suited to another.

Đúng vậy và điều này là rất quan trọng. Mỗi thương hiệu chỉ nên hoạt động trong phạm vi riêng của mình và các nhóm làm việc đã kết hợp với nhau rất tốt vì họ biết rằng họ được đảm bảo về điều này. Các nhóm tương tác với nhau và sử dụng ý tưởng của nhau để cùng phát triển mà không lo sẽ bị ảnh hưởng bởi ý kiến, quan điểm của nhóm khác. Trong suốt 5 năm làm quản lý của ba thương hiệu này, tôi chưa bao giờ phải can thiệp để quyết định rằng sản phẩm do một trong các thương hiệu này đề xuất lại phù hợp với hai thương hiệu còn lại hơn là với chính thương hiệu đó. 

Jaquet Droz Petite Heure Minute Carps

Đẹp nhất khi là chính mình, chiếc Jaquet Droz Petite Heure Minute Carps © Jaquet Droz

We see a reflection of your personal passions – which are also very different in nature – in Blancpain, such as motor racing and diving. Have you had any time to take advantage of these associations over the past year, such as in the Blancpain Endurance Series?

Chúng tôi nhận thấy có sự phản ánh những đam mê cá nhân của ông – chúng rất khác nhau về bản chất – vào thương hiệu Blancpain, ví dụ như đua ô tô và lặn biển. Đã có khi nào ông được trải nghiệm sự kết hợp giữa đam mê cá nhân và những chiếc đồng hồ Blancpain trong những năm qua chưa, ví dụ như với dòng sản phẩm Blancpain Endurance Series?  

Unfortunately not. I did do some tests in the first half of the season on the Blancpain Endurance Series. I could do the weekends but I realized I didn’t really have enough time for the tests. Since I don’t like to do things by halves I decided to stop mid season. The passion is still there, but the time isn’t. I’m happy if I manage to dive from time to time and taking a holiday for a couple of weeks with the family somewhere I can dive is still feasible.

Không may là chưa. Tôi đã thực hiện một số thử nghiệm trong nửa đầu mùa với những chiếc Blancpain Endurance Series. Tôi có thể làm việc này vào cuối tuần nhưng tôi nhận ra rằng mình không có đủ thời gian cho việc thử nghiệm. Vì tôi không thích làm việc nửa chừng nên tôi đã quyết định dừng lại và giữa mùa. Niềm đam mê của tôi vẫn còn đó, nhưng thời gian thì có hạn. Tôi hạnh phúc nếu có thể đi nghỉ cùng gia đình trong một vài tuần tại những nơi tôi có thể lặn biển được.

Blancpain is also associated with two major events linked to the ocean this year, the Blancpain Ocean Commitment Challenge, which is new, and the Blancpain World Ocean Summit, which you already partnered with last year. Will this continue to be the main form of expression for the Fifty Fathoms collection?

Blancpain cũng đang có quan hệ với 2 sự kiện lớn liên quan tới đại dương trong năm nay, Thách thức Cam kết Đại dương Blancpain – sự kiện mới – và Hội nghị thượng đỉnh Đại dương Thế giới Blancpain – sự kiện mà ông đã là đối tác từ năm trước. Liệu các sự kiện này có tiếp tục là hình thức quảng bá chính cho dòng sản phẩm Fifty Fathoms?   

They are of course the perfect associations for the Fifty Fathoms collection but these events go beyond the realm of diving and divers’ watches. There is a big personal interest on my behalf but also on behalf of Blancpain. It’s less about marketing and more about helping to preserve things for future generations. There is of course a financial investment, but there is also the question of finding time for such events. I would rather miss out on the racing so that I can attend these events. There is a great satisfaction about being part of something that is helping to change things.

Chắc chắn các sự kiện này là sự kết nối hoàn hảo cho dòng sản phẩm Fifty Fathoms nhưng chúng còn vượt xa khỏi phạm vi của lặn biển và những chiếc đồng hồ đeo tay cho người lặn biển. Trong đó có mối quan tâm cá nhân của riêng tôi những cũng đồng thời là mối quan tâm của thương hiệu Blancpain. Điều này không liên quan nhiều tới marketing mà chủ yếu là nhằm giúp bảo tồn nhiều điều cho các thế hệ tương lại. Đương nhiên sẽ có những khoản đầu tư tài chính nhưng đồng thời đó cũng là sự đầu tư về thời gian cho những sự kiện này. Tôi chấp nhận bỏ lỡ một cuộc đua xe để tham dự những sự kiện này. Được đóng góp một phần sức lực giúp thay đổi thế giới là niềm hạnh phúc lớn lao của tôi.

Both Blancpain and Breguet were very successful at last year’s Geneva Watchmaking Grand Prix. Have you seen a discernible impact on sales as a result of the prizes these brands won?

Cả 2 thương hiệu Blancpain và Breguet đều rất thành công tại cuộc thi Chế tác đồng hồ Geneva năm vừa qua. Ông có nhận thấy ảnh hưởng rõ rệt của những giải thưởng này đối với doanh số của hai thương hiệu trên không?

The most important thing was the recompense and the pride of the entire team in the result, which is highly motivating. There was also a great interest in the individual models but it is difficult to see a direct influence on sales. The prizes help sales in general, of course, but it’s difficult to quantify whether or not it is sales of the particular models that won the prizes.

Kết quả trên là niềm tự hào và là sự tưởng thưởng xứng đáng cho công sức của toàn đội. Đó là điều quan trọng nhất vì nó thúc đẩy và khích lệ mọi người. Nó cũng đem lại lợi ích lớn cho cá nhận hai thương hiệu này nhưng rất khó để xác định ảnh hưởng trực tiếp lên doanh số từng thương hiệu. Nói chung là các giải thưởng nhận được giúp tăng doanh số, đương nhiên rồi, nhưng cũng khó để đo lường chính xác ảnh hưởng của giải thưởng đối với doanh số của thương hiệu đạt được giải thưởng đó.

Breguet Tradition Chronographe Indépendant 7077

Đây là một trong hai mẫu đồng hồ chủ đạo mới được ra mắt với hy vọng sẽ kế thừa thành công của thương hiệu này tại cuộc thi chế tạo đồng hồ Geneva năm vừa qua: chiếc 7077 Independent Chronograph. © Breguet

Bài viết liên quan